Projecten

Project Ouder worden doe je samen:

over wonen van senioren gesproken KBO – PCOB Overijssel

Op afspraak en met ondersteuning vanuit de Provincie Overijssel ontwikkelt KBO Overijssel een project dat gericht is op het wonen van ouderen in de toekomst. Dit project wordt gerealiseerd samen met de KBO- en PCOB-afdelingen in Overijssel.

Het projectplan hiervan bestaat uit drie delen:

 1. Deze projectbeschrijving;
 2. Een overzicht van de verschillende stappen met daarbij de resultaten;
 3. Een overzicht van de kosten per fase (begroting).

De projectgroep die is samengesteld vanuit KBO en PCOB geeft in de eerste fase de aanzet voor dit project (opbouw en introductie). In de tweede fase is de projectraad leidend. Hieraan is een coördinator verbonden.

Het project is gericht op:

 1. Bevorderen van bewustwording bij senioren van hun visie op hun eigen (toekomstige) woonsituatie (gericht op 60+ers).

Resultaat: de senior weet beter wat hem/haar te doen staat om op (korte of middellange termijn) leeftijdsbestendig te (gaan) wonen. Hierin gaat het om wonen, zorg en welzijn.

 1. Ondersteuning van ouderen bij het verkennen van verhuiswensen en verhuismogelijkheden door woon- en verhuiscoaches.

Resultaat: er is een bereikbare en goede infrastructuur voor lokale advisering en begeleiding van ouderen (ook na het project). Ouderen worden geholpen hun keuze te realiseren.

 1. Bewustwording in brede kring met betrekking tot wonen van senioren in de toekomst. Dit is gericht op beleidsmakers op de terreinen wonen, zorg en welzijn.

Resultaat: de bewuste oudere treft toegankelijke en betrokken Gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen aan. Deze bewustwording leidt tot meer en betere plannen en meer diversiteit in huisvesting van senioren. De ouderenbonden zijn actief betrokken bij lokaal beleid in deze.

Hiervoor is brede samenwerking nodig met:

• De 67 afdelingen van de ouderenbonden KBO en PCOB worden geactiveerd en werken breed lokaal

samen (in COSBO, Seniorenraad, Adviesraad Sociaal Domein etc.);

• De lokale/regionale samenwerkingsverbanden van welzijnsinstellingen, zorginstellingen en

ouderenadviseurs;

• De Gemeenten en woningcorporaties: zij hebben hun beleid ten aanzien van wonen en zorg

ingericht op de vragen van ouderen;

• De projectontwikkelaars. Zij worden ook gemotiveerd door vragen van Gemeenten met betrekking

tot SROI en MVO.

Projectstructuur:

 1. Projectraad: deze stuurt het project aan in de Provincie. Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit afdelingen van KBO en PCOB en deskundigen op meerdere terreinen.

Zij ondersteunt de coördinator met kennis en ervaring vanuit diverse disciplines.

De leden hebben samen:

 • kennis van de werkwijze van afdelingen KBO en PCOB (procesmatig werken);
 • kennis van, ervaring in samenwerking met derden, netwerkopbouw en organisatie;
 • inhoudelijke kennis van (ontwikkelingen op het terrein van) woonvragen van ouderen;
 1. Coördinator die provinciale netwerkvorming en lokale activering en netwerkvorming stimuleert en organiseert.
 2. Lokale kerngroep per Gemeente. Deze wordt in de eerste plaats gevormd door vrijwilligers vanuit de ouderenbonden, maar ook niet-leden worden erbij betrokken. Bijvoorbeeld vanuit de reeds bestaande lokale samenwerking.

Verbinding zoeken met bestaande groepen en initiatieven:

In dit project trekken KBO Overijssel en PCOB-afdelingen samen op. Goed overleg en regelmatige afstemming met het medewerkers van de Provincie van het Aanjaagteam Woningbouw Provincie Overijssel (Woonkeuken) en van Sociale Kwaliteit is van belang om de juiste koers in het project aan te houden.

Belangrijk is zowel slechte situaties (problemen) als goede voorbeelden (eerdere projecten en nieuwe initiatieven) te registreren en op basis daarvan het beleid verder toe te spitsen. Daarbij past het inventariseren van woon-zorginitiatieven van ouderen en deze breed te delen, zoals:

 • Woonconcept “Allezins goed wonen” met woonproject “De Portier” van COSBO Almelo: in samenwerking van PCOB, KBO en OVA. Ook voor en met ouderen die niet bij een bond zijn. Er was in nov. het symposium met sprekers Petra de Jong en Peter Weeda. Er is het manifest van de vier sprekers.
 • Programma Wonen en Zorg in Ommen. Dit project is tot stand gekomen met steun vanuit KBO.
 • Brabant: het voorbeeldproject in Cuyk.
 • Het project Goed Bezig over vrijwilligerswerk door jongere ouderen. Dit project is na twee valse start nu op gang en is verlengd tot eind 2023.
 • De bestaande Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) kunnen in dit project een rol van woon- of verhuiscoach nemen.
 • Het project BuurtWonen van Jos de Blok.

Verder is nodig:

 • Een trainer vinden en met hem/haar de training in te richten.
 • Iemand met ervaring in PR (tekst schrijven, lay-out en communicatiestrategie) voor diverse media en projectonderdelen.

Wat zijn risico’s?

 • Sommige afdelingen zijn weinig gericht op belangenbehartiging: die moeten een drempel over. Dit vraagt extra aandacht vanuit de projectraad richting afdelingsbesturen:
  • het is belangrijk op ervaringsniveau (leefwereld) te communiceren: over de vragen waar de senioren (in de toekomst) mee zitten.
  • Door per Gemeente samen te werken kan een actieve afdeling het voortouw nemen en een minder op belangenbehartiging gerichte afdeling ‘meeliften’.
 • Ouderen zijn uniek en eigenwijs. Dat vraagt enerzijds creativiteit en doorzettingsvermogen, maar biedt ook extra mogelijkheden. Kennis en ervaring versterken de lokale aanpak.
 • Aandacht voor de sociale processen is belangrijk. De coördinator dient hier kennis van te hebben. Het uitgangspunt is het proces op gemeentelijk niveau: hierin ligt de kracht en dus ook de toekomst.
 • Hieruit blijkt dat het uitwisselen van opgedane ervaringen, ook in het eerdere beroepsleven belangrijk is. Dit bevordert een eigen, actieve positie van de senioren.
 • Het project als geheel is niet verantwoordelijk voor het proces in de lokale samenwerking, wel voor de activering en inzet op netwerkvorming. De lokale samenwerking is autonoom.

Aanvullende mogelijkheden:

 1. Is er een rol voor een stagiaire van Saxion of Windesheim? Hetzij in een grote stage voor het derde jaar of voor een afstudeeronderzoek? Anderzijds in een kleine stage voor bijvoorbeeld verslaglegging (aan het einde), het maken van een communicatieplan of een infographic.
 2. Op landelijke niveau zijn er goede initiatieven die de aanpak in ons project ondersteunen, zoals de recente brief van de Minister.

De fasen in het project, deze worden in het bijgevoegde overzicht (planning en kosten) uitgewerkt:

 1. Projectorganisatie inrichten

Projectraad vormen

Afdelingen activeren

 1. Vrijwilligers vormen kerngroep

Lokale brede netwerken opbouwen

Trainingen

Lokale bijeenkomsten organiseren

Huisbezoek/ gesprek kleine kring

Blijvende samenwerking en activering